Tegenexpertise waterschade

Tegenexpertise waterschade? Of het nu gaat om brand, waterschade, ontploffing, inbraak of natuurramp, het is absoluut noodzakelijk de schade bij uw verzekeraar te melden om te hopen op een vergoeding voor de geleden schade. Uw verzekeringsmaatschappij kan dan een Tegenexpertise waterschade  die een inventaris van de geleden schade zal opmaken om te bepalen in welke mate u schadeloos zult worden gesteld. Indien u niet tevreden bent met het verslag van de deskundige, kunt u een rechtsmiddel instellen. Contre expertise incendie verteld je meer.

Tegenexpertise waterschade raadplegen

Waterschade in uw huis? Een inbraak? Een auto-ongeluk? Om door uw verzekering vergoed te worden, moet u eerst de geleden schade vaststellen. Daartoe kan de verzekeraar een beroep doen op de diensten van een Tegenexpertise waterschade. Is het systematisch om een expert te mandateren? Wat is zijn rol? Hoe lang duurt het? Het punt op de verzekering expert tijdens een ramp.

De rol van een verzekeringsagent
Wat is de rol van een verzekeringsexpert?
Wie kan een deskundige aanwijzen?
Kunnen verschillende deskundigen tussenkomen voor dezelfde vordering?
Is de aanwezigheid van een deskundige verplicht?
Vanaf welk bedrag reist een expert?
Welke documenten moeten worden overgelegd ?
Kan ik beginnen met repareren of schoonmaken vóór het bezoek van de expert?
Wat zijn de termijnen voor de tussenkomst van de deskundige ?
Hoe kan ik een taxatie van een verzekering betwisten in geval van onenigheid ?

Wat is de rol van een verzekeringsexpert?

Een schaderegelaar gaat naar de plaats van een schadegeval dat onder een verzekeringscontract valt. Er zijn geen beperkingen, aangezien de deskundige kan tussenkomen in geval van schade die wordt gedekt door een allesomvattende opstalverzekering, een autoverzekering, een motorrijwielverzekering of een verzekering tegen lichamelijk letsel.

De Tegenexpertise waterschade  heeft tot doel de omvang en het bedrag van de geleden schade vast te stellen, teneinde de schadevergoedingsprocedure te kunnen inleiden, maar niet alleen. Een deskundige moet dus :

Bepaal de omstandigheden van het ongeval: wat is er gebeurd? Wie is er verantwoordelijk voor? De deskundige overloopt met de verzekerde de stadia van de ramp.
Identificatie van de goederen die tijdens de ramp zijn beschadigd, vernield of gestolen: dit is een belangrijke stap omdat deze in grote mate bepalend zal zijn voor het bedrag van de aan de verzekerde uitgekeerde schadevergoeding. Daarom mag een verzekerde niets weggooien voordat de deskundige komt (zie hieronder).
Beschrijf de schade, becijfer deze en beoordeel de veroudering van de goederen op het moment van het verlies: de mate van veroudering is immers vastgelegd in de verzekeringscontracten. Zo kan de grondslag van de vergoeding die aan de verzekerde zal worden aangeboden, worden bepaald naar gelang van de leeftijd van het beschadigde voorwerp. Als bijvoorbeeld een matras pas is gekocht en door waterschade is beschadigd, zal de verzekeraar het tegen de aankoopwaarde vergoeden, terwijl als het 10 jaar oud is, een zekere waardevermindering zal worden toegepast.
Beveel zo nodig conserveringsmaatregelen aan om te voorkomen dat de schade verergert.
Aanwijzing van de herstelmethoden: de deskundige bepaalt voor elk beschadigd goed of het de voorkeur verdient het te vervangen of te herstellen. Een Tegenexpertise brandschade kan meestal ook de waterschade bepalen.
Zijn conclusies zijn samengevat in een verslag dat aan de verzekeraar is voorgelegd. Het is op basis van dit evaluatiedocument en de in het contract opgenomen garanties dat de verzekeringsmaatschappij een aanbod tot schadevergoeding doet.

Wie kan een deskundige aanwijzen?

In tegenstelling tot wat men zou kunnen denken, is het niet alleen de verzekeraar die een verzekeringsexpert kan aanstellen. Zowel de verzekeringnemer als een rechter – wanneer de vordering voor de rechter wordt gebracht – kunnen ook besluiten een beroep te doen op een Tegenexpertise waterschade om de schade te observeren en te evalueren.

Opgelet: Indien de verzekerde besluit zelf een Tegenexpertise waterschade aan te wijzen, geschiedt dit in de regel op eigen kosten. Sommige verzekeringscontracten dekken echter de honoraria van een Tegenexpertise waterschade  tot het in het contract vermelde maximum.

Kunnen verschillende Tegenexpertise waterschade tussenkomen voor dezelfde vordering?
Het is mogelijk. Wanneer een schadegeval dit vereist, kunnen immers verschillende beroepsbeoefenaars worden aangesteld: die van de persoon die aansprakelijk is voor het schadegeval, die van het slachtoffer of zelfs die van de vereniging van mede-eigenaars wanneer het schadegeval zich voordoet in een gebouw in mede-eigendom.

Bijvoorbeeld: in geval van waterschade in een flatgebouw kan één v worden aangesteld om de beschadigde eigendommen van de verzekerde te taxeren en een andere Tegenexpertise waterschade  door de flatvereniging om de schade aan de muren, plafonds en gemeenschappelijke ruimten te taxeren.

Indien de Tegenexpertise waterschade  aan dezelfde schade hebben gewerkt, dienen zij hun respectieve rapporten in bij de verzekeraars die hen in dienst hebben. De verzekeraars bereiken dan overeenstemming over de hoogte van de schadevergoeding die aan hun verzekerden wordt aangeboden.

 

Tegenexpertise waterschade

 

Tegenexpertise Gillis  helpt u uw shade aangifte in te vullen, een dossier samen te stellen voor het burgerlijk verhaal op derden. De keuze van een Tegenexpertise waterschade  is UW vrije keuze. De expert die U aanstelt werkt voor UW belangen. Na een schadegeval brand  bvb. heeft uw steeds recht op bijstand van uw eigen expert. Een Tegenexpertise waterschade stelt u in staat uw schadevergoeding te laten controleren en/of aan te tonen dat het om een gedekt schadegeval van uw verzekering gaat….

Bel: GSM : 0471 55 95 97
Mail: info@gillis-expertises.be